POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF wraz z FORMULARZEM REJESTRACYJNYM

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W
XVII KONFERENCJI SOLIDEXPERT

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem XVII Konferencji SOLIDEXPERT (dalej zwana jako „Konferencja”) jest SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501169, NIP: 677-238-02-30 (dalej zwany jako „Organizator”). 
 1. Tematem Konferencji będzie prezentacja nowości w zakresie rozwiązań SOLIDWORKS, autorskich programów Organizatora, rozwiązań ERP, Microsoft, HCL a także sprzętu komputerowego. W ramach Konferencji zaplanowane są: wykłady, dyskusje, warsztaty. 
 1. Organizator prowadzi dedykowaną Konferencji stronę internetową 
  https://konferencja.solidexpert.com/na której zamieszczony jest cennik uczestnictwa 
  w Konferencji (dalej zwany jako „Cennik”) oraz na której zamieszczać będzie bieżące informacje dotyczące terminu, miejsca, programu i innych kwestii organizacyjnych związanych z Konferencją. 
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku w Krakowie (miejsce: Stara Zajezdnia, ul. Świętego Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków). 

§2
Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w drodze online za pośrednictwem strony internetowej https://konferencja.solidexpert.com/ lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza (Załącznik nr 1) skanem za pośrednictwem e-mail na adres pr@solidexpert.com (dalej jako „Zgłoszenie”), oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo zgodnie z Cennikiem. 
 2. Zamawiającym jest podmiot wskazany w treści Zgłoszenia. Uczestnikiem jest osoba wskazana przez Zamawiającego w Zgłoszeniu. 
 3. Niniejsze Warunki oraz Cennik wraz ze Zgłoszeniem stanowią integralną całość, będącą umową regulującą wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Zamawiającego. 
 4. Dokonanie Zgłoszenia stanowi złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami i Cennikiem oraz ich akceptacji. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji Zgłoszeń, w szczególności do odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny, jak też odmowy przyjęcia Zgłoszenia kierowanego przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora. 
 6. Uczestnictwo w Konferencji upoważnia Zamawiającego do:

  • udziału w prelekcjach, debatach i panelach; 
  • korzystania z przestrzeni wystawowej partnerów konferencji, 
  • udziału w prezentacjach i panelach warsztatowych, 
  • korzystania z cateringu – lunch i przekąski w ciągu dnia, 
  • otrzymania zestawu gadżetów powitalnych, 
  • udziału w konkursie technicznym – MODELMANIA. 
 7. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa  23 października 2019 r., o ile limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany 
 8. Za termin dostarczenia Zgłoszenia uznaje się moment potwierdzenia zgłoszenia w drodze online za pośrednictwem strony internetowej https://konferencja.solidexpert.com/ lub moment wpływu zgłoszenia na adres e-mail Organizatora. 
 9. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone w momencie przesłania przez Organizatora na adres 
  e-mail wskazany w zgłoszeniu wiadomości e-maila z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą 
  pro-forma – wówczas dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem umowy. 
 10. Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany wskazanych przez niego Uczestników, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową na adres podany w ust. 2 najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji. 

§3
Płatności

 1. Płatności, zgodnie z fakturą pro-forma przesłaną w sposób wyżej opisany, należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania na numer rachunku bankowego podany na fakturze pro-forma. 
 2. W terminie do 7 dni od daty dokonania płatności zgodnie z ust. 1 Organizator wystawi fakturę VAT i prześle ją do Zamawiającego drogą e-mail na adres podany w zgłoszeniu. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą e-mail. 

§4
Konkurs MODELMANIA

 1. W ramach Konferencji odbędzie się konkurs techniczny projektowania na czas MODELMANIA. 
 2. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie uczestnicy konferencji będący osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora.
 4. Do udziału w konkursie nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. 
 5. Zadanie konkursowe opierać będzie się na zaprojektowaniu modelu na podstawie dostarczonego rysunku. Następnie konieczne będzie wprowadzenie modyfikacji do projektu dostarczonych na drugim rysunku. 
 6. Każdy z uczestników na wykonanie zadania będzie mieć 20 minut. 
 7. Oceny projektów konkursowych dokona jury składające się z pracowników firmy SOLIDEXPERT. 
 8. Najszybciej wykonany i najdokładniejszy projekt konkursowy zostanie nagrodzony nagrodą ufundowaną przez Organizatora. 
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagrody odbędzie się w trakcie Konferencji. 
 10. Obecność zwycięzcy podczas wręczenia nagrody jest obowiązkowa. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu w rankingu uczestnikowi konkursu w sytuacji, gdy zwycięzca nie będzie obecny na Konferencji w czasie ogłoszenia wyników.  
 11. Po przekazaniu nagrody konieczne będzie podpisanie protokołu potwierdzającego odbiór nagrody. 
 12. Wysokość nagrody , o której mowa w ust. 8 , powiększona zostanie o 11,1% wartości, która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku, przy czym nie zostanie ona wypłacona Zwycięzcy, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Zwycięzca poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę.
 13. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

§5
Rezygnacja

 1. Brak wpłaty w terminie podanym na fakturze pro-forma, o której mowa powyżej, jest równoznaczny z rezygnacją uczestnictwa w Konferencji i upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia, bez ponoszenia przez Organizatora kosztów i odpowiedzialności z tego tytułu. 
 2. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Przez rezygnację rozumie się również zmniejszenie ilości Uczestników. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć drogą mailową na adres pr@solidexpert.com. Za termin zgłoszenia rezygnacji uznaje się w moment wpływu rezygnacji na adres e-mail Organizatora. 
 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rezygnacji z udziału w Konferencji: 
  • do dnia 8.10.2019 – Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę; 
  • po dniu 8.10.2019 – Organizator ma prawo zatrzymać całość kwoty wpłaconej przez Zamawiającego. 
 4. Brak udziału w Konferencji nie będzie uznany za złożenie rezygnacji z uczestnictwa w myśl niniejszych Warunków i uprawnia Organizatora do zatrzymania całości kwoty wpłaconej przez Zamawiającego. 

§6
Odwołanie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji bez podania przyczyny.  
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się w terminie podanym w §1 z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź zostanie przez Organizatora odwołana – Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę. 
 3. Organizator uprawniony jest do wykluczenia z udziału w Konferencji Zamawiającego, bądź wskazanych przez niego Uczestników w przypadku, gdy w trakcie trwania Konferencji Zamawiający bądź wskazany przez niego Uczestnik 
  • naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy porządkowe
  • pozostawać będzie pod wpływem środków odurzających 
  • zachowywać się będzie w sposób godzący w dobre imię Organizatora lub naruszający dobre obyczaje czy porządek,  
  • zachowywać się będzie w sposób budzący podejrzenie naruszania praw autorskich, bądź praw własności przemysłowej 
   W takim wypadku Organizator ma prawo zatrzymać całość kwoty wpłaconej przez Zamawiającego. 
 4. W przypadkach o których mowa w ust. 2-3 powyżej, Zamawiającemu nie przysługują wobec Organizatora żadne dalej idące roszczenia, w tym odszkodowawcze bądź oparte na innej podstawie prawnej. 
 5. Za działania i zaniechania Uczestników wskazanych przez Zamawiającego w Zgłoszeniu, w szczególności za szkody wyrządzone przez te osoby, odpowiedzialność ponosi Zamawiający jak za działania i zaniechania własne. 

§7
Prawa konsumenta

W stosunku do Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwany jako „konsument”), w odniesieniu do rezygnacji uczestnictwa w Konferencji zastosowanie znajdują następujące postanowienia:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z Konferencji) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w rozumieniu §2 ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na jeden z adresów Organizatora wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszych Warunków, bądź drogą e-mail na adres: pr@solidexpert.com, przed upływem w/w terminu. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku gdy usługa będąca przedmiotem umowy została przez Organizatora wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 3. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej z chwilą wykonania umowy przez Organizatora za wyraźną zgodą konsumenta. 
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej, konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do nin. Warunków. 
 5. W razie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia o którym mowa powyżej, Organizator dokona zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie. 
 6. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. W przypadku zawarcia umowy w takim terminie prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi od momentu zakończenia świadczenia usługi. 
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty za Konferencję. 

 

§8
Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w drodze pisemnej listem poleconym na jeden z adresów Organizatora wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszych Warunków, bądź drogą 
  e-mail na adres: pr@solidexpert.com, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji lub też od dnia, w którym Konferencja miała się zakończyć. Zamawiający nie będący konsumentem, w przypadku nie zgłoszenia reklamacji w podanym wyżej terminie, traci prawo do zgłaszania dalej idących roszczeń. 
 2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Organizator przekaże odpowiedź na złożoną reklamację, w formie pisemnej lub na podany przez Zamawiającego adres e-mail. 

 

§9
Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Zamawiającego i wskazanych przez niego Uczestników na potrzeby Konferencji, w sposób i na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami). Zamawiający jest upoważniony do wglądu oraz modyfikacji danych. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Zamawiającego Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości co do zgłoszeń, oświadczeń i zawiadomień dotyczących Konferencji. 
 3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów związanych z udziałem w Konferencji Zamawiającego i/lub wskazanych przez niego Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Zamawiający oraz wskazani przez niego Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywać się będzie Konferencja oraz stosować się w tym zakresie do poleceń Organizatora. 
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora za szkodę ograniczona jest do szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Zapis niniejszy nie dotyczy konsumenta. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, bądź uzupełnienia niniejszych Warunków. Dokonane tak zmiany bądź uzupełnienia znajdują zastosowanie do umów zawartych po ich dokonaniu. 
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie umowy, niniejszych Warunków, bądź z tytułu uczestnictwa w Konferencji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Zapis niniejszy nie dotyczy konsumenta. 
 9. Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach bądź regulaminach instytucji takich jak w szczególności Miejski lub Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, czy Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej. 
 10. Prawem wyłącznie właściwym na gruncie umowy, niniejszych Warunków bądź z tytułu uczestnictwa w Konferencji jest prawo polskie. 

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W
XVII KONFERENCJI SOLIDEXPERT
w dniu 25 października 2019 roku w Krakowie 

 

Dane Zamawiającego 

Nazwa firmy   

 

 

Adres firmy   

 

 

Telefon  

Adres e-mail 

 

 

 

NIP   

 

 

KRS 

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) 

 

 

 

Dane Uczestników 

Ilość osób   

 

Uczestnik nr 1 

 

 

 

 

Imię                          nazwisko                           adres email  

Uczestnik nr 2 

 

 

 

 

Imię                          nazwisko                           adres email 

Uczestnik nr 3 

 

 

 

 

Imię                          nazwisko                           adres email 

 

 1. Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w Konferencji podanymi na stronie  https://konferencja.solidexpert.com i oświadczam, że warunki te akceptuję.  
 2. Zobowiązuję się do pokrycia opłaty za uczestnictwo w Konferencji zgodnie z Cennikiem podanym na stronie https://konferencja.solidexpert.com. 
 3. Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem VAT oraz upoważniam Organizatora konferencji do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych zgłoszeniem przez Organizatora konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

………………………………………..………………………………………………
miejscowość, data, podpis i pieczęć firmowa

 


Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

…………..…………………….dnia …………………. 

……………..…………………………………………………
……………..…………………………………………………
……………..…………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta/(-ów),
adres i numer telefonu konsumenta/(ów). 

 

SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Gabrieli Zapolskiej 44
30-126 Kraków
e-mail: office@solidexpert.com 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

Ja/My(*)……………………………………………………………………………………., niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy: 

 

1) udziału w XVII Konferencji SOLIDEXPERT – 25 października 2019r. w Krakowie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data Zamówienia: …………………………………………………………………………
Nr faktury/nr paragonu: ………………………………………………………………. 

Zwrot kosztów proszę dokonać na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………., którego właścicielem jest ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 

 

………………….…………………………………………………………
data i podpis Klienta będącego konsumentem
 

(*) – niepotrzebne skreślić