WARUNKI UCZESTNICTWA W

XVI KONFERENCJI SOLIDEXPERT
ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

 

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem XVI Konferencji SOLIDEXPERT  rozwiązania dla przemysłu (dalej zwana jako „Konferencja”) jest SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501169, NIP: 677-238-02-30 (dalej zwany jako „Organizator”).
 2. Tematem Konferencji będzie prezentacja nowości w zakresie rozwiązań SOLIDWORKS, autorskich programów Organizatora, rozwiązań ERP, Microsoft, HCL a także sprzętu komputerowego. W ramach Konferencji zaplanowane są: wykłady, dyskusje, warsztaty.
 3. Organizator prowadzi dedykowaną Konferencji stronę internetową https://konferencja.solidexpert.com/ na której zamieszczony jest cennik uczestnictwa w Konferencji (dalej zwany jako „Cennik”) oraz na której zamieszczać będzie bieżące informacje dotyczące terminu, miejsca, programu i innych kwestii organizacyjnych związanych z Konferencją.
 4. Konferencja odbędzie się 26 października 2018 roku w Krakowie (Stara Zajezdnia , Świętego Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków).

 

§2

Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w drodze online za pośrednictwem strony internetowej https://konferencja.solidexpert.com/ lub przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza skanem za pośrednictwem e-mail na adres pr@solidexpert.com (dalej jako „zgłoszenie”), oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo zgodnie z Cennikiem.
 2. Zamawiającym jest podmiot wskazany na zgłoszeniu. Uczestnikiem jest osoba wskazana przez Zamawiającego na zgłoszeniu.
 3. Niniejsze Warunki oraz Cennik wraz ze zgłoszeniem stanowią integralną całość, będącą umową regulującą wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Zamawiającego.
 4. Dokonanie zgłoszenia stanowi złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami i Cennikiem oraz ich akceptacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odmowy zgłoszenia bez podania przyczyny, jak też odmowy zgłoszenia kierowanego przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 6. Uczestnictwo w Konferencji upoważnia Zamawiającego do:
  • udziału w prelekcjach, debatach i panelach;
  • korzystania z przestrzeni wystawowej partnerów konferencji
  • udziału w prezentacjach i materiałach warsztatowych,
  • korzystania z cateringu – lunch i przekąski w ciągu dnia,
  • zestawu gadżetów powitalnych
  • udziału w konkursie technicznym – MODELMANIA
 7. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa to 24.10.2018 r. chyba, że limit miejsc zostanie wyczerpany wcześniej.
 8. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się moment potwierdzenia zgłoszenia w drodze online za pośrednictwem strony internetowej https://konferencja.solidexpert.com/ lub moment wpływu zgłoszenia na adres e-mail Organizatora.
 9. Zgłoszenie uważa się za potwierdzone w momencie przesłania przez Organizatora na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu wiadomości e-maila z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma, w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem umowy.
 10. Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany wskazanych przez niego Uczestników, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową na adres podany w ust. 2 najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

§3

Płatności

 1. Płatności, zgodnie z fakturą pro-forma przesłaną w sposób wyżej opisany, należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania na numer rachunku bankowego podany na fakturze pro-forma.
 2. W terminie do 7 dni od daty dokonania płatności zgodnie z ust. 1 Organizator wystawi fakturę VAT i prześle do Zamawiającego drogą e-mail na adres podany w zgłoszeniu. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą e-mail.

§4

Konkurs MODELMANIA

 1. W ramach konferencji odbędzie się konkurs techniczny projektowania na czas MODELMANIA.
 2. Każdy z uczestników wydarzenia będzie mógł wziąć w nim udział.
 3. Do udziału w konkursie nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
 4. Zadanie konkursowe opierać będzie się na zaprojektowaniu modelu na podstawie dostarczonego rysunku. Następnie konieczne będzie wprowadzenie modyfikacji do projektu dostarczonych na drugim rysunku.
 5. Każdy z uczestników na wykonanie zadania będzie mieć 20 minut.
 6. Oceny projektów konkursowych dokona jury składające się z pracowników firmy SOLIDEXPERT.
 7. Najszybszy i najdokładniejszy z uczestników zostanie nagrodzony nagrodą ufundowaną przez Organizatora.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagrody odbędzie się pod koniec konferencji.
 9. Obecność zwycięzcy podczas wręczenia nagrody jest obowiązkowa.
 10. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu w ranking uczestnikowi w sytuacji, gdy zwycięzca nie będzie obecny na konferencji.

§5

Rezygnacja

 1. Brak wpłaty w terminie podanym na fakturze pro-forma o której mowa powyżej jest równoznaczny z rezygnacją uczestnictwa w Konferencji i upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia, bez ponoszenia przez Organizatora kosztów z tego tytułu.
 2. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Przez rezygnację rozumie się również zmniejszenie ilości Uczestników. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć drogą mailową na adres pr@solidexpert.com. Za termin zgłoszenia rezygnacji uznaje się w moment wpływu rezygnacji na adres e-mail Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rezygnacji z udziału w Konferencji:
  • do dnia 9.10.2018 – Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę;
  • po dniu 9.10.2018 – Organizator ma prawo zatrzymać całość kwoty wpłaconej przez Zamawiającego.
 4. Brak udziału w Konferencji nie będzie uznany za złożenia rezygnacji z uczestnictwa w myśl niniejszych Warunków i uprawnia Organizatora do zatrzymania całości kwoty wpłaconej przez Zamawiającego.

 

§6

Odwołanie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji bez podania powodu.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się w terminie podanym w §1 z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź zostanie przez Organizatora odwołana, Organizator zwróci Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę.
 3. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Zamawiającego bądź wskazanych przez niego Uczestników z udziału w Konferencji w przypadku, gdy w trakcie trwania Konferencji Zamawiający bądź wskazany przez niego Uczestnik naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy porządkowe lub uczestniczyć będzie pod wpływem środków odurzających lub zachowywać się będzie w sposób nieetyczny lub naruszający dobre obyczaje lub budzący podejrzenie o naruszanie praw autorskich bądź praw własności przemysłowej. W takim wypadku Organizator ma prawo zatrzymać całość kwoty wpłaconej przez Zamawiającego.
 4. W przypadkach o których mowa w ust. 2-3 powyżej Zamawiającemu nie przysługują wobec Organizatora żadne dalej idące roszczenia, w tym odszkodowawcze bądź oparte na innej podstawie prawnej.
 5. Za działania i zaniechania Uczestników wskazanych przez Zamawiającego w zgłoszeniu, w szczególności za szkody wyrządzone przez te osoby, odpowiedzialność ponosi Zamawiający jak za działania i zaniechania własne.

 

§7

Prawa konsumenta

W stosunku do Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwany jako „konsument”), w odniesieniu do rezygnacji uczestnictwa w Konferencji zastosowanie znajdują następujące postanowienia:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z Konferencji) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w rozumieniu §2 ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na jeden z adresów Organizatora wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszych Warunków bądź drogą e-mail na adres pr@solidexpert.com, przed upływem terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku gdy usługa będąca przedmiotem umowy została przez Organizatora wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej z chwilą wykonania umowy przez Organizatora za wyraźną zgodą konsumenta.
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej, konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do nin. Warunków.
 5. W razie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia o którym mowa powyżej, Organizator dokona zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie.
 6. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi Konferencji przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. W przypadku zawarcia umowy w takim terminie prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi od momentu zakończenia świadczenia usługi.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty za Konferencję.

 

§8

Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w drodze pisemnej listem poleconym na jeden z adresów Organizatora wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszych Warunków bądź drogą e-mail na adres pr@solidexpert.com, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji lub też od dnia, w którym Konferencja miała się zakończyć. Zamawiający nie będący konsumentem w przypadku nie zgłoszenia reklamacji w podanym wyżej terminie traci prawo do zgłaszania dalej idących roszczeń.
 2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Organizator przekaże odpowiedź na złożoną reklamację, w formie pisemnej lub na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Zamawiającego i wskazanych przez niego Uczestników na potrzeby Konferencji, w sposób i na zasadach ustalonych obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami). Zamawiający jest upoważniony do wglądu oraz modyfikacji danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Zamawiającego, błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości co do zgłoszeń, oświadczeń i zawiadomień dotyczących Konferencji.
 3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów związanych z udziałem Zamawiającego i/lub wskazanych przez niego Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Zamawiający oraz wskazani przez niego Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywać się będzie Konferencja oraz stosować się w tym zakresie do poleceń Organizatora.
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora za szkodę ograniczona jest do szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Zapis niniejszy nie dotyczy konsumenta.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia niniejszych Warunków. Dokonane tak zmiany bądź uzupełnienia znajdują zastosowanie do umów zawartych po ich dokonaniu.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie umowy, niniejszych Warunków bądź z tytułu uczestnictwa w Konferencji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miasta Krakowa. Zapis niniejszy nie dotyczy konsumenta.
 9. Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach bądź regulaminach instytucji takich jak w szczególności miejski lub powiatowy rzecznik praw konsumentów, Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej.
 10. Prawem wyłącznie właściwym na gruncie umowy, niniejszych Warunków bądź z tytułu uczestnictwa w Konferencji jest prawo polskie.